RODO 2018

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Twojej Firmy oraz osób fizycznych, które zostały wyznaczone lub formalnie upoważnione przez Twoją Firmę do kontaktu z nami jest: Spółka Transport Spedycja Bazylewicz Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 66-015, ul. Przylep-Lotnicza 9, a przedstawicielem Administratora danych osobowych jest Magdalena Hołyś

 2. W sprawie ochrony ww. danych osobowych można skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych adres email: m.holys@bazylewicz.com.pl numer telefonu 0048 68 321 49 49, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać ww. dane:

 1. w celu wykonania i na podstawie łączącej nas umowy/ umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 5. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Prawo do sprzeciwu

 1. Osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Osobie, której dane przetwarzamy w celu marketingu bezpośredniego przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W razie sprzeciwu – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 1. Okres przechowywania danych.

Z uwagi na ustawowy okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres przechowywania ksiąg podatkowych dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 lat i 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy, o której mowa w pkt III.1.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie realizowanych przez nas procesów, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (biuro rachunkowe, IT).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych

 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 4. przenoszenia danych

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

 1. niezbędne do realizacji umowy, o której mowa w pkt. III.1, III. 2, III.3 i III.4

 2. dobrowolne w zakresie celów, o których mowa w pkt. III.5

 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powyższa informacja jest skierowana do osób fizycznych, których dane przetwarzamy w związku z naszą współpracą – dlatego powinna zostać przekazana przez Twoją Firmę również do wiadomości osób, które zostały wyznaczone lub formalnie upoważnione przez Twoją Firmę do kontaktu z nami lub do wykonywania czynności w ramach naszej współpracy.